กลับ

คำสุภาพคำสุภาพ หมายถึง คำที่ได้ยินแล้วน่าฟัง ชวนฟังเป็นถ้อยคำที่เหมาะสม
ลักษณะของคำสุภาพ คือคำที่...

คำสุภาพ
คำสามัญ
กรินี ช้างตัวเมีย
กรอกขวด ใส่ขวด
กรอกหม้อ ใส่หม้อ
กรอกไห ใส่ไห
กระบือ ควาย
กระบือถ่ายมูล ควายขี้
กล้วยเปลือกบาง กล้วยไข
กล้วยสั้น กล้วยกุ
กล้ดกระดุม ใส่กระดุม
กาฬโรค โรคห่า
       กีฏ (กี ตะ) แมลงต่างๆ
กุญชรถ่ายมูล ช้างขี้
กุมฝอย ขี้ฝอย
กึ่งตำลึง สางบาท

                                                                             
คำสุภาพ คำสามัญ
ขนมทราย ขนมขี้หนู
ขนมทองฟู ขนมตาล
ขนมบัวสาว ขนมเทียน
ขนมเส้น ขนมจีน
ขนมสอดไส้ ขนมใส้ไส้
ขังกรง ใส้กรง
ขังตะราง ใส้ตะราง
ขังเล้า ใส้เล้า
ขัดกลอน ใส้กลอน
ขัดดุม ใส้กระดุม
ขึ้นยุ้ง ใส้ยุ้ง
ไข้ทรพิษ ฝีดาย

                     
                  
คำสุภาพ คำสามัญ
คช ช้าง
คชสาร ช้าง
คชา ช้าง
คชาชีพ ควาญช้าง
คชาธาร ช้างทรง
คชาภรณ์ เครื่องประดับช้าง
คชินทร์ พญาช้าง
ครบห้า ที่ห้า
ครบหก ที่หก
คูถ ขี้
โค วัว

                                         
                    
คำสุภาพ คำสามัญ
จตุบท สัตย์สี่เท้า
จตุบาท สัตย์สี่เท้า
จรกาลงสรง ถั่วตำต้มหวาน
จองจำ ใส่ตรวน
จิตรจุล เต่า
จำคุก ใส

                                         
คำสุภาพ คำสามัญ
ช่องคลอด ทวารเบาของหญิง
ชัลลุกา ปลิง
ชลูกา ปลิง
ช้างนรการ ช้างสีคอ
ช้างแม่พนัก ข้างแม่แปรก

                                       
คำสุภาพ คำสามัญ
ดอกขจร ดอกสลิก
ดอกซ่อนกลิ่น ดอกซ่อนชู้
ดอกถันวิพาร ดอกนมแมว
ดอกทอดยอด ดอกผักลุ้ง
ดอกนางนูน ดอกอีนูน
ดอกพนมสวรรค์ ดอกนมสวรรค์
ดอกมณฑาขาว ดอกยี่หุบ
ดอกมัลลิกา ดอกมะลิ
ดอกมูลเหล็ก ดอกขี้เหล็ก
ดอกสามหาว ดอกผักตบ

                                        
คำสุภาพ คำสามัญ
ตกลูก สัตว์ออกลูก
ต้นกระชิบ ต้นขี้ครอก
ต้นปาริฉัตร ต้นทองหลาง
ต้นปริชาต ต้นทองกวาว
ต้นรัตจันทน์ ต้นจันทน์แดง
ต้นหนามรอบข้อ ต้นพุงดอ
ต้นเหงือกปลาหม้อ ต้นอีเกร็ง
ต้นอเนกคุณ ต้นตำแย
ตระหนี่ ขี้ตืด
ตรึงหมุด ใส่หมุด

                                        
คำสุภาพ คำสามัญ
ถั่วเพาะ ถั่วอก
เถากระพังโหม เถาตูดหมูตูดหมา
เถาถันพิจิตร เถานมพิจิตร
เถาถันหัตถินี เถานมช้าง
เถามุ้ย เถาหมามุ้ย
เถาวัลย์เขียว เถาย่านาง
เถาศีรษะวานร เถาหัวลิง
เถ้าบุหรี่ ขี้บุหรี่

ท                                         
คำสุภาพ คำมามัญ
ทรงพ่วงพี อ้วน
ทวิบท สัตว์สองเท้า
ทวิบาท สัตว์สองเท้า
ทายา ใส่ยา
ทิชากร นก
ทิพา กลางวัน

                                        
คำสุภาพ คำสามัญ
นกกา อีกา
นกนางลุ้ม นกอีลุ้ม
นกแร้ง อีแร้ง
  นกอุลูก (อุ ลู กะ) นกเค้าแมว
นางเลิ้ง อีเลิ้ง
นางเห็น อีเห็น
นารีจำศีล กล้วยบวชชี

                                        
คำสุภาพ คำสามัญ
บรรจุกกระสุม ใส่กระสุนปืน
บรรจุถัง ใส่ถัง
บรรทุกเกวียน ใส่เกวียน
บรรทุกต่าง ใส่ต่าง
บรรทุกรถ ใส่รถ
บรรทุกเรือ ใส่เรือ
บางชีโพ้น บางชีหน
บางนางร้า บางอีร้ง
บุตรต้นปี บุตรคนหัวปี

                                        
คำสุภาพ คำสามัญ
ปฏิกิริยา การเคลื่อนไหวตอบ
ปฏิกูล สิ่งน่าเกลียด
ปฏิคม ผู้ต้อนรับ
ปฏิญาณ การให้คำมั่นสัญญา
ปฏิภาณ ไหวพริบ
ปฏิสังขรณ์ การซ่อมแซม
ปฏิสันภาร การต้อนรับ
ปลาขจร ปลาสลิด
ปลาใบไม้ ปลาสลิด
ปลามัจฉะ ปลาร้า
ปลายาว ปลาไหล
ปลาลิ้นสุนัข ปลาลิ่นหมา
ปลาหาง ปลาช่อน
ปลาหางสด ปลาช้อนเป็น
ปลาหางแห้ง ปลาช่อนตากแห้ง
ปลีกล้วย หัวปลี
ปักปิ่น ใส้ปิ่น
ปักษา นกตัวผู้
ปักษิณ นก
ปักษี นกตัวเมีย
ปัสสาวะ น้ำเยี่ยว
ปีศาจ ผี
เป็นไข้ จับไข้
แปดสลึง สองบาท

                                       
คำสุภาพ คำสามัญ
ผล ลูก
ผลนางนูน ลูกอีนูน
ผลมูลกา ลูกขี้กา
ผลมูลละมั่ง ลูกตะลิงปลิง
ผลอัมพรา ลูกมะม่วง
ผลอุลิด แตงโม
ผักทอดยอด ผักบุ้ง
ผักนางริ้น ผักอีริ้น
ผักปัปผาสะ ผักปอด
ผักรู้นอน ผักกระเฉด
ผักสามหาว ผักตบ
ผักไห่ ผักปลาบ

                                        
คำสุภาพ คำสามัญ
พริกเม็ดเล็ก พริกขี้หนู
พระกุญชร ช้างทรง
พระคชาธาร ช้างทรง
พลาย ข้างตัวผู้
พลายนรการ ข้างสีดอ
พัง ช้างตัวเมีย
พังแม่หมัก ช้างแม่แปรก
พาชี ม้า
พาฬมฤค สัตว์ที่ดุร้าย
พาฬมฤค สัตว์ร้ายที่กินเนื่อสุตว์
เป็นอาหาร
แพทย์ผดุงครรภ์ หมอตำแอ

ฟ                                         
คำสุภาพ คำสามัญ
ฟอง ไข่
ฟักเหลือง ฟักทอง

                                        
คำสุภาพ คำสามัญ
มฤค กวาง, เนื่อสมัน
มฤคา เนื่อสมันตัวผู้
มฤคี เนื่อสมันนตัวเมีย
มะเขืองช้าง มะเขือยาว
มะเขือเผา มะเขือกำหำแพะ
มักขิกา แมลงวัน
มะจฉะ ปลา
มัจฉา ปลา
มัชชาร แมว
มัสยา ปลา
มูล ขี้
มูลกระเบือ ขี้ควาย
มูลกุญชร ขี้ช้าง
มูลครั่ง ขี่ครั่ง
มูลโค ขี่วัว
มูลดิน ขี่ดิน, กองดิน
มูลสกุณชาติ ขี่นก
มูลสัตว์ ขี่สัตว์
มุสิก หนู
ไม้ตีพริก สากกระเบือ
ไม่มีหามิได้ ไม่มี

                                        
คำสุภาพ คำสามัญ
ยาจก ขอทาน
เยื่อเคย กะปิ

                                         
คำสุภาพ คำสามัญ
รากดิน ไส้เดือน
ราตรี กลางเดือน
โรคเกลื้อน ขี้เกลื้อย
โรคประจำเดือน (ผู้หญิง) ถจงผ้า
โรคมหาสดมภ์ โรคลมชักขากรรไกรแข้ง
โรคมองคร่อ โรคเสมหะแห้งในปอด
โรคเรื้อน ขี้เรื้อน
โรคหวัด เป็นหวัด

                                        
คำสุภาพ คำสามัญ
ลงกระโถน ใส่กระโถน
ลงหลุน ใส้หลุม
ลั่นกุญแจ ใส่กุญแจ
ลั่นทม ดอกลั่นทม

                                        
               
คำสุภาพ คำสามัญ
วางข่าย ขึงตาข่ายดักสัตว์
วางไข่ สัตว์ออกไข่
วางเบ็ด ตกปลา
วางอวน ตีอวน
วานร ลิง
วานรินทร์ ลิง
วิฬา แมว
วิฬาร แมว
วณิพก ขอทาน (โดยร้องเพลงขอทาน)
วัณโรค โรคฝีในท้อง
ไว้ในตะกร้า ใส่ตะกร้า

                                        
คำสุภาพ คำสามัญ
ศฤคาล หมาจิ้งจอก
ศวา หมา
ศวาน หมา
ศศะ กระต่าย
ศาศะ กระต่าย
ศิลา หิน
โศถะ บวม

ส                                         
คำสุภาพ คำสามัญ
สกุณ นก
สกุณา นกตัวผู้
สกุณี นกตัวเมีย
สหุณโปดก ลูกนก
สามี ผัว
สวามี ผัว
สวมกำไล ใส่กำไล
สวมเกี้ยว ใส่เกี้ยว
สวมเสี้อ ใส่เสื้อ
สวมหมวก ใส้หมวก
สองพันแปดร้อยเส้น เจ็ดโยชน์
สอดหมุด ใส่หมุด
สัปปะ งู
สิงคาล หมาจิ้งจอก
สี่ครั้ง สี่หน
สี่คู่ แปดตัว
สีผึ้ง ขี้ผึ้ง
สุกร หมู
สุนัข หมา
สุวาน หมา
โสณ หมา
โสเภณี กญิงงานเมือง

                                        
คำสุภาพ คำสามัญ
หอยนางรม หอยอีรม
หัตถินี ช้างตัวเมีย
หามิได้ มิได้
หาไม่พบ ไม่พบ
หีบศพ โลงศพ
เห็นปลวก เห็ดโคน
เห็นสมควร สมควร
เหนียวแน่น แน่นเหนียว
เหนี่ยวนางรุ้ง เหนี่ยวอีรุ้ง

                                       
คำสุภาพ คำสามัญ
อสูร ยัดษื
อหิวาตกโรค โรคลงราก
อัศวะ ม้า
อัสตร ม้า
อาสา ม้า
อุจจาระ ขี้
อุรค งู
อุรณ  แกะตัวผู้
อุรณื แกะตัวเมีย
เอราวัณ ช้าง
ไอยรา ช้าง


กลับ