กลับ


คำศัพท์ที่ใช้กับพระภิกษุ

  
คำศัพท์ใช้กับพระ คำสามัญ
กุฏิ ที่อยู่ของพระ
กราบลา ลา
ขอถวาย ขอให้
ขอรับผม             คำรับ   (ผู้ชายใช้)         
เจ้าข้า   คำรับ  (ผู้หญิงใช้กับพระสงฆ์)
เจ้าค่ะ   คำรับ  (ผู้หญิงใช้กับพระสงฆ์)
ครองผ้า แต่งตัว
ดิลานเภวัส ยารักษาโรค
จำวัด นอน
เจริญพร พระสงฆ์ปฏิสันถารกันฆราวาส
เจริญพรมายัง คำขึ้นต้นจดหมาย  (พระสงฆ์ถึงขุนนาง ฆราวาส)
เจริญพระพุทธมนต์ สวดพระพุทธมนต์
ฉัน กิน
ฉันยา กินยา
ฉันภัตตาหาร กินข้าว
ขอถวาย ให้ของแเก่พระ
ขอประทานพระอนุญาต          ขออนุญาต (พระสังฆราช)
ขอประทานถวาย              ขอให้   (พระสังฆราช)
อาพาธ ป่วย
อังคาส เลี้ยงพระ
นิมนต์ เชิญพระ
ประเคน ถวาย
สุผ้า ซักย้อมผ้า
นมัสการ ฆราวาสปฎิสันถารกับพระสงฆ์
บรรพชา บวชเณร
บิณฑชาต รับของใส่บาตร
สรงน้ำ อาบน้ำ
ปลงผม โกนผม
ปลงหนวด โกนหนวด
ปลงอาบัติ แจ้งความผิดให้ทราบ
ไปถาน ไปถ่ายอุจจาระ
ปัจจัย เงิน
ไทยทาน ของถวาย
ทำวัตร สวดมนต์
ลิขิต จกหมาย
เผดียงสงฆ์ แจ้งให้พระสงฆ์ทราบ
มหาบพิตร พระมหากษัตริย์
อาสนะ ที่นั่ง
สมภาร เจ้าอาวาส
เสนาสนะ ที่นั่ง
ห่มจิวร แต่งตัว
โยม คำเรียกแทนบิดา
อาตมา คำแทนพระสงฆ์เวลาพูด
อาตมาภาพ คำแทนพระสงฆ์เวลาพูด
ลาสิกขา ลาสึก
มรณภาพ ตาย
ถึงแก่มรณภาพ ตาย
สิ้นพระชนม์ ตาย

กลับ