กลับ

คำเป็น คำตาย

คำเป็น หมายถึง

๑. พยางค์ที่มีเสียงสระยาว (ทีฆสระ) ในแม่ ก-กา เช่น กา  ตี  ปู   และพยางค์มี่ประสมด้วยสระ อำ  ใอ  ไอ  เอา  เช่น นำ  ใจ  ไป  เจ้า
๒. พยาฃค์ที่มีพยัญชนะท้ายพยางค์ หรือพยัญชนะสะกด  ง  น  ม  ย  ว  ซึ่งเป็นพยางค์ในมาตรา  กง  กน  กม  เกย  เกอว  เช่น  กิ่ง  คาง  เห็น  นุ่น  เรียม  พร้อม  กล้วย  คล้าย  เหลียว  แวว   ประสมกับสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวก็ได้


คำตาย หมายถึง


๑. พยางค์ที่มีสระเสียงสั้น (รัสสระ) ในแม่ ก-กา  เช่น จะ  ดุ  ติ แผะ
๒. พยางค์ที่มีพยัญชนะท้ายพยางค์ หรือ พยัญชนะสะกด  ก  ด  บ  ซึ่งเป็นพยางค์ในมาตรา  กก  กด  กบ  เช่น  ตก  พริก  ผัด  เดือด   กลับ  แบบ  เปรียบ  ประสมกับสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวก็ได้